Bảng giá dịch vụ

PAVAN #1

Số lượng 20.000

Đơn giá 125đ/HĐ

Thành tiền 2.500.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

PAVAN #2

Số lượng 50.000

Đơn giá 120đ/HĐ

Thành tiền 6.000.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

PAVAN #3

Số lượng 100.000

Đơn giá 115đ/HĐ

Thành tiền 11.500.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

PAVAN #4

Số lượng 200.000

Đơn giá 110đ/HĐ

Thành tiền 22.000.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

PAVAN #5

Số lượng 500.000

Đơn giá 105đ/HĐ

Thành tiền 52.500.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

PAVAN #6

Số lượng 1.000.000

Đơn giá 100đ/HĐ

Thành tiền 100.000.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

PAVAN #7

Số lượng 2.000.000

Đơn giá 95đ/HĐ

Thành tiền 190.000.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

PAVAN #8

Số lượng 5.000.000

Đơn giá 90đ/HĐ

Thành tiền 450.000.000đ

PHÍ KHỞI TẠO
KẾT NỐI BAN ĐẦU 2.000.000đ

Đăng ký

X Tư vấn miễn phí

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với sales