Phần mềm ký số chịu trách nhiệm hỗ trợ Tiện ích ký số của trình duyệt truy xuất đến USB Token để đọc chữ ký số. Do đó để tiến hành ký số lên hóa đơn, ngoài việc cài đặt Tiện ích ký số của trình duyệt, bạn cần phải cài đặt thêm phần mềm ký số vào máy tính dùng để phát hành hóa đơn. Khi cài đặt hoàn tất phần mềm sẽ tự động chạy ngầm do đó bạn không cần phải mở chương trình mỗi khi cần ký số.

Download