XML Reader 1.0
Công ty TNHH P.A Việt Nam
 
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
MST (Tax code)0302431595 Điện thoại (Tel)02862563737 Email:  hoadon@hoadon.cloud
STK (Bank Account): Tại ngân hàng (At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)

Hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày (date)........ tháng (month)........ năm (year)........

Mẫu số: 01GTKT0/001
Ký hiệu: PA/19E
Số: 0000000
 
Họ tên người mua hàng (The purchaser):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment Method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Goods, services, description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5
 
           
           
           
           
           
Cộng tiền hàng (Total):
Thuế suất GTGT (VAT rate):
Tiền thuế GTGT (VAT amount):
Tổng cộng thanh toán (Total amount):
 
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng (Buyer)

( Ký, ghi rõ họ tên )
(Sign & full name)

   

Người Bán Hàng (Seller)

( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )
(Sign, stamp & full name)

 
       
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud Mã tra cứu:
Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn
 

Thông tin mẫu hóa đơn

Upload Logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu