XML Reader 1.0
Công ty TNHH P.A Việt Nam

 

Mẫu số: 01GTKT0/001

Ký hiệu: PA/19E

Số: 0000000

 
Địa chỉ (Address): 196 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code): 0302431595
Điện thoại (Tel): 02862563737 Fax: 02862563737
Số tài khoản (Bank Account):
Tại (At): VIETCOMBANK (CN Hùng Vương, TP.HCM)
 

Hóa đơn giá trị gia tăng

(VAT INVOICE)

Ngày lập hóa đơn (Invoice date): .../ .../ ...

 
Họ tên người mua hàng (The purchaser):
 
Tên đơn vị (Client name):
 
Mã số thuế (Client's tax code):
 
Địa chỉ (Client's address):
 
Hình thức thanh toán (Payment Method): Số tài khoản (A/c No.):
 
STT
(No.)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Goods, services, description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Total)
Thuế suất
(VAT rate)
Thuế GTGT
(VAT amount)
Cộng
(Amount)
1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8
 
                 
                 
                 
                 
                 
Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount):
 
Số tiền viết bằng chữ: (Amount in words):
 
 
 
 
 

Người Mua Hàng (Buyer)

( Ký, ghi rõ họ tên )
(Sign & full name)

   

Người Bán Hàng (Seller)

( Ký, ghi rõ họ tên )
(Sign, full name)

 
       
 
 
 
 
Trang tra cứu: https://tracuu.hoadon.cloud Mã tra cứu:
Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Thông Minh được cung cấp bởi Công Ty TNHH P.A Việt Nam
MST: 0302431595 - Tel: +84-28-6.2563737 - Website: https://www.pavietnam.vn
 

Thông tin mẫu hóa đơn

Upload Logo
Tên công ty
Số điện thoại
Địa chỉ công ty
Mã số thuế
Số tài khoản ngân hàng
Tên ngân hàng
Website
Thư điện tử (Email)

Thông tin liên hệ

Họ và tên
Số điện thoại
Thư điện tử (Email)
Người giới thiệu